دانشمندان تنها 5 درصدِ مادۀ کیهان را می‌توانند شناسایی کنند. مابقی را «تاریک» نامیده‌اند؛ چیزی غیرقابل مشاهده که می‌دانیم وجود دارد، اما از ماهیتش اطلاعی در دست نداریم. 68 درصد کیهان از چیزی که اصطلاحاً به آن انرژیِ تاریک گفته می‌شود، ساخته شده، و گمان می‌رود که در انبساط کیهان نقشی تأثیرگذار دارد. 27 درصدِ دیگر، به عنوان مادۀ تاریک شناخته می‌شود و اگرچه قابل رؤیت نیست، اما کشش گرانشیِ مؤثری ایجاد می‌کند.