در سال 2012 دانشمندان دست به مطالعه‌ای زدند تا بتوانند میزان گرانشی که انسان می‌تواند در آن بر روی سطح آب بدود را پیش‌بینی کنند.