همۀ ما تصویری سنتی از شرایط زایمان مادران در ذهن‌مان داریم: ماماها و پرستارانی با روپوش سفید که در اطراف بیمار با شمردن از یک تا ده، از وی می‌خواهند که با فشار به روندِ وضع حمل کمک کند! چنین تصویری چندان همه‌گیر است که نمی‌توان تولد هیچ نوزادی را بدون آن تصور کرد. اما بگذارید نتیجۀ پژوهشی جدید را برای‌تان بازگو کنیم.