نخستین‌باری که فرگشتِ انسان به‌صورت یک توالیِ افقی به‌تصویر کشیده شد، به سال 1863 باز می‌گردد. چهار سال پس از آن‌که چارلز داروین «منشأ انواع» را منتشر کرد.