تنها یک مکان در کل کیهان هست که ما به طور قطع می‌دانیم حیات در آن وجود دارد؛ زمین؛ مکانی که روی آن ایستاده‌ایم. اما باید گفت مدت زیادی نیست که در دیگر نقاط آسمان به دنبال حیات می‌گردیم و از طرفی، فعلاً امکانات ما برای کاوش حیات در سیاراتِ دیگر بسیار محدود است. اما به احتمال زیاد، ما [ساکنین زمین] بر اساس معادلۀ درِیک (Drake Equation) تنها ساکنین کیهان نیستیم. مشکل آن‌جاست که ما تاکنون برای یافتن حیات به دنبال منظومه‌های خورشیدیِ شبیه به منظومۀ خودمان بوده‌ایم. خصوصاً ستاره‌هایی مانند خورشیدِ ما چندان متداول نیستند.