فیزیک‌دان‌ها برای سفر در زمان، به ماشینِ زمانِ «تاردیس» در سریالِ علمی‌تخیلیِ دکتر هو علاقه‌مندند. اخیراً دو پژوهشگر به نام‌های بِن تیپِت و دیوید تْسَنگ توانسته‌اند ریاضیاتِ سفر در زمان را توضیح دهند و مقاله‌شان را در نشریۀ گرانش کلاسیک و کوانتمی به چاپ برسانند. بر اساس معادلاتِ ریاضیاتیِ مندرج در این مقاله، سفر در زمان تحقق‌پذیر است. به‌گفتۀ تیپت، اغلب مردم این‌طور فکر می‌کنند که پدیدۀ سفر در زمان متعلق به کتاب‌های داستانی‌ست؛ و از آنجائی‌که [فعلاً] توان انجام این سفر را نداریم، قاعدتاً این را دلیلی بر ردِ چنین امکانی می‌دانیم.
اما حالا ریاضیات به ما می‌گوید که این سفر امکان‌پذیر است. بر طبق گفتۀ تیپت، از آن‌جاکه اساساً ما به لحاظ نظری با خمیدگیِ فضازمان سروکار داریم، بایستی چهار بُعدِ فضا و زمان را به هم متصل بدانیم؛ طوری‌که برای مسافرِ زمان، این زمان را بتوان به صورت یک دایرۀ خمیده درآورد.
تیپت در ادامۀ توضیحاتش به نیوزویک می‌گوید: سفر با ماشین زمان، همراه با شتابی بی‌وقفه خواهد بود. و در این ماشین، عقربۀ ساعتِ شما رو به جلو می‌رود. اما اگر به بیرونِ آن نگاه کنید، روندی وارونه را برای زمان خواهید دید. بعلاوه، آن‌هایی‌که در بیرون از ماشینِ زمان هستند، دو نسخه از شما می‌بینند: یکی در زمانْ رو به جلو می‌رود و دیگری، رو به عقب.
در ادامه، فیزیک‌دانِ نظری ماریکا تیلِر نیز به نیوزویک می‌گوید: «توانِ مورد نیاز این ماشینِ فرضی را مادۀ بیگانه‌ای تأمین خواهد کرد که هنوز در طبیعت یافت نشده است! و اگرچه به لحاظ ریاضیاتی چنین عملی شدنی‌ست، اما تا ساخت این ماشین هنوز راه درازی در پیش است.»