در سال 2012 دانشمندان دست به مطالعه‌ای زدند تا بتوانند میزان گرانشی که انسان می‌تواند در آن بر روی سطح آب بدود را پیش‌بینی کنند. آن‌ها با بستن تسمه و طناب‌‌هایی به بدن افراد موردِ مطالعه و همچنین باله‌های غواصی به پای آن‌ها، میزانِ افتِ گرانش را شبیه‌سازی کردند. در شرایط معادلِ 22 درصد جاذبۀ زمین، بهترین و ماهرترینِ شرکت‌کنندگان توانستند با موفقیت بر روی آب بدوند. اما برای آن‌که همۀ افراد بتوانند بر روی آب بدوند، بایستی میزان جاذبه در حدود 10 درصد جاذبۀ زمین باشد.