دانشمندان برای درمانِ بیماری‌هایی نظیر سرطان مغز تا دیابت، همواره از موش‌ها برای درکِ بهترِ دانشِ پایۀ لازم در پیش‎بُردِ بسیاری از شرایط خطیرِ درمانی بهره گرفته‌اند. اما، حالا گروهی از پژوهش‌گران در دانشگاه اورِگِن بر این باورند که موش‌ها حتی می‌توانند به درک ما از سلامت و تندرستی نیز کمک کنند. مطالعۀ اخیر آن‌ها بیان می‌کند که ممکن است بتوان موش را وادار به ذهن‌آگاهی (مدیتیشنِ تمرکزی) کرد و در پیِ آن به نتایج جالبی دربارۀ خود انسان دست یافت. مطالعۀ دیگری در این‌باره در سال 2016 نشان داد که ذهن‌آگاهی حتی می‌تواند ساختار زیستیِ ما را دست‌خوش تغییر کند. گزارش کارشناسیِ دانشگاه کارنِگی ملون پس از انجام یک مطالعۀ تصادفی نشان داده که تمرینِ مراقبۀ ذهن‌آگاهی سبب بهبودِ نشانگرِ احتمال ابتلا به بیماری‌های التهابی می‌شود.